En god idé!

Den grundläggande idén med Matfesten i Skellefteå är att skapa en folkfest för Skellefteåbor och besökare utifrån, med utgångspunkt i vår nationella och regionala matkultur och som kan vara ett medel för att uppnå andra syften som exempelvis folkhälsa, affärsmässig branschutveckling, stimulerad besöksnäring och en levande region.

Syftet med arrangemanget är att sprida kunskap och skapa en mötesplats för den svenska och regionala matkulturen och dess aktörer, samt att bidra till en utveckling av livsmedelsnäringen och främja attraktionskraften i Västerbottensregionen. Detta ska i förlängningen även bidra till att stärka Skellefteås karaktär av levande stad och bygd, öka besöksfrekvensen och därigenom förbättra lönsamheten för regionens näringsliv.

Målsättningen är att lägga grunden till ett kontinuerligt återkommande evenemang i Skellefteå som bygger på ett långsiktigt och affärsmässigt hållbart koncept. Vidare ska Matfesten vara ett forum där stora som små producenter, restauranger och krögare kan marknadsföra och sälja sina produkter.

Huvudman. För att skapa handlingskraft har Fritid Skellefteå tagit på sig rollen som arrangör och huvudman de första åren. Men den långsiktiga ambitionen att hitta en särskild organisationsform (stiftelse, bolag, ekonomisk förening eller annat) som äger och förvaltar Matfesten i framtiden.

Organisation. Grundkonceptet för de första Matfesterna utvecklades i samverkan med en referensgrupp med representanter för såväl privata, offentliga som ideella aktörer deltar i arbetet med Matfesten. Därefter ansvarar en projektgrupp med utveckling och genomförande av evenemanget, med allt från programidéer till det praktiska arbetet på området. Projektledare är Karin Lundkvist, Fritid Skellefteå.